Αρχική σελίδα
Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ), μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για  την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας, την κοινωνική ενσωμάτωση, και τη μεταρρύθμιση του Tομέα Yγείας. Στις ενότητες του κύριου μενού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλη την πορεία υλοποίησής του, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί.  


Στις σελίδες της ενότητας 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 μπορείτε στο εξής να αναζητάτε πληροφορίες για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγκεκριμένα για τις δράσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης (Τομέας Εργασίας).  Η ενότητα αυτή θα εμπλουτίζεται διαρκώς, παράλληλα με την  εξέλιξη του προγράμματος.   

 


Δράσεις Προσκλήσεις της ΕΥΔ Προκηρύξεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής
Δράσεις Προσκλήσεις της ΕΥΔ Προκηρύξεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής

Συμπληρωματικές Οδηγίες αναφορικά με την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

22/1/2016

Σε συνέχεια του υπ’αρ. πρωτ. 21887/14-12-2015 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ  αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των Δημοσίων Συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, παρακαλείσθε να διαβάσετε το υπ’αρ. πρωτ. 563/20-01-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ  στο οποίο παρέχονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες  για την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της οποίας η τήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών  στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έργων.  Επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση καθιστά μη δυνατή την πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές δε θεωρούνται πλέον κανονικές.


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.