Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 6, Άξονες Προτεραιότητας 6.1, 6.2 και 6.3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

1. Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς) και την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος. Οι στόχοι των Αξόνων 6.1, 6.2, 6.3 είναι οι ακόλουθοι:

• Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του Προγράμματος.

• Εξασφάλιση της δημοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών.

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων.

• Υποστήριξη για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του προγράμματος. Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του προγράμματος.

• Υποστήριξη της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος, τόσο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όσο και των δομών που έχουν την ευθύνη για την ενσωμάτωση των αρχών της Equal και της παρακολούθησης της ρήτρας ευελιξίας των ΕΠ του ΕΣΠΑ για το ΕΚΤ.

• Υποστήριξη για την ευρεία δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος, των Δικαιούχων και ωφελούμενων.


2. Ενδεικτικές δράσεις

1. Προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση του προγράμματος και των έργων

2. Μελέτες προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, αναπτυξιακές, στατιστικές, γενικές, τεχνικές κλπ για την υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος, την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των μηχανισμών διαχείρισης με τη χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

5. Δράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για την πρώτη φάση λειτουργίας τους, κλπ. Επίσης δράσεις δικτύωσης με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενσωμάτωση των αρχών της Equal κλπ

6. Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων του προγράμματος

7. Προσαρμογή, εισαγωγή δεδομένων, βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης

8. Συμμετοχή σε διεθνείς και λοιπές συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum και επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος φορέων

9. Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν και σχετίζονται με το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του, τη στρατηγική και τις πολιτικές του Προγράμματος, την ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων και τους ευρύ κοινού καθώς και δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, δημιουργία δικτύων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης κ.ά. σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς που διέπουν τους Κανόνες για Δημοσιότητα και Πληροφόρηση.


3. Αναμενόμενες επιπτώσεις

• Αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος
• Αποτελεσματική προώθηση και προβολή του προγράμματος
• Ενεργοποίηση φορέων και πολιτών


4. Στόχευση σε όρους ομάδων–στόχων/δικαιούχων/τομέων/ περιοχών/ειδικών εδαφικών μονάδων

Δικαιούχοι ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης είναι οι παρακάτω:
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ
• Άλλη Υπηρεσία Υπουργείου ή Περιφέρειας ή φορέας του Δημόσιου Τομέα

Ωφελούμενοι
• Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων του ΕΠ
• Πολίτες των Περιφερειών Σύγκλισης


5. Ζητήματα Εφαρμογής

Τα ζητήματα Εφαρμογής για την Τεχνική Βοήθεια διέπονται από το Άρθρο 69 του Γενικού Κανονισμού, τις Διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ σε σχέση με τις Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου και τους Δικαιούχους της Περιόδου 2007-2013.

Για τις δράσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο «Ενημέρωση-Δημοσιότητα» θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Κανονισμών 1083/2006 και 1828/2006.


6. Κρατικές ενισχύσεις

Δεν προβλέπεται η χρήση κρατικών ενισχύσεων


7. Περιφερειακή διαφοροποίηση των Αξόνων 6.1, 6.2, 6.3 - Δείκτες

Η διαφοροποίηση της στρατηγικής του Άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή:

- Άξονας Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

- Άξονας Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

- Άξονας Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η χρηματοδοτική κατανομή ακολουθεί τη διάκριση σε τρεις τύπους Περιφερειών.

Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες

aksonas6.

*Ε: Εκροών, Α: Αποτελέσματος
**
Οι τιμές στόχου 2015 υπολογίζονται από μηδενική βάση

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.