Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Συστημικές Παρεμβάσεις

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Συστημικές Παρεμβάσεις»

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Συστημικές Παρεμβάσεις»

1. Εισαγωγή
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις» περιλαμβάνει το σύνολο των συστημικών παρεμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών μέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4.

Η ύπαρξη ξεχωριστού Άξονα Προτεραιότητας στοχεύει στην ενδυνάμωση της σπουδαιότητας των συστημικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ε.Π., στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου της ανάπτυξης των παρεμβάσεων και την αποφυγή αποσπασματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

Για το λόγο αυτό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας συστήνεται Δομή στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, με σκοπό την καθοδήγηση και την εποπτεία σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο των Συστημικών Παρεμβάσεων.

Η Δομή αυτή θα αποτελείται από δέκα μέλη και θα αναλάβει αρμοδιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, παρακολούθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης των δράσεων του άξονα «Συστημικές Παρεμβάσεις» του ΕΠ ΑΝΑΔ. Στην ίδια απόφαση θα καθοριστούν η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες της Δομής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της Δομής θα περιλαμβάνονται:
• η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας ανάπτυξης των συστημικών παρεμβάσεων για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των τεθέντων στόχων

• η παρέμβαση σε περίπτωση αποκλίσεων από τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα ή από τους τεθέντες στόχους

• ο επαναπροσδιορισμός της πορείας ανάπτυξης των συστημικών παρεμβάσεων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο

• ο επαναπροσδιορισμός των αρχικά τεθέντων στόχων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Επιπλέον, η κάθε Συστημική Παρέμβαση θα αναπτυχθεί σύμφωνα με Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα εκπονηθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Σχέδια Δράσης θα συμφωνηθούν πριν ξεκινήσει η εφαρμογή τους και πριν δηλωθούν οι σχετικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χρονικός προγραμματισμός της προετοιμασίας όλων των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων αποτυπώνεται σε ενιαίο Χάρτη Πορείας (Road-map), ο οποίος επισυνάπτεται στο Κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος.

2. Συστημικές Παρεμβάσεις
Ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» αποσκοπεί στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση συνδέεται αναπόσπαστα με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας και θα πρέπει να αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση των αναγκών και των τάσεων της αγοράς εργασίας, να υποστηρίζεται από ενέργειες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων, να καλύπτει ποσοτικά και ποιοτικά δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και δια βίου μάθησης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκεκριμένων τομέων και κλάδων.

Ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 αποσκοπεί στην προσέλκυση και τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας, μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, στον έγκαιρο εντοπισμό αλλαγών στην αγορά εργασίας, στην ανάληψη εστιασμένων παρεμβάσεων και στο σχεδιασμό και την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.

Η στρατηγική για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων εμπεριέχει ένα συστημικό σκέλος που αφορά:

• Στην αναβάθμιση, τη λειτουργική ολοκλήρωση, τη διεύρυνση, την πιστοποίηση και τη δικτύωση των φορέων που αποτελούν το σύστημα προώθησης της απασχόλησης, με στόχο την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, στην παροχή αποτελεσματικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης στους ανέργους και στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών, όπως το υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας ή το συγκριτικά υψηλό ποσοστό του ηλικιακά ενεργού πληθυσμού που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας.

• Στην ποιοτική βελτίωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τους.

Προς το σκοπό αυτό έχει ήδη ανατεθεί ένας αριθμός θεματικών μελετών που αποσκοπούν, αφενός, στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων σειράς σημαντικών δράσεων του Προγράμματος με βάση την ελληνική και διεθνή εμπειρία και τη διερεύνηση νέων ιδεών και, αφετέρου, στην εξειδίκευση ορισμένων από τις νέες και καινοτόμες δράσεις που προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην ίδια κατεύθυνση της ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών, έμφαση επίσης θα δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση και πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στην ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ και της διάστασης της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, στην αποφυγή του θεματικού κατακερματισμού των παρεμβάσεων και στην εξέταση της σκοπιμότητας χρηματοδότησης σημαντικών οριζόντιων παρεμβάσεων σε Περιφερειακό ή και σε Εθνικό επίπεδο.

Ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 αποσκοπεί στην «Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών». Η ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και η έμφαση στην καταπολέμηση στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν τον πυρήνα της προσπάθειας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το συστημικό σκέλος των παρεμβάσεων του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 αφορά την ενίσχυση του συντονισμού των δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης.

Ειδικότερα, οι συστημικές παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ
Σκοπός του Συστήματος είναι η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων, κατά ειδικότητα και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και ο προσδιορισμός των περιεχομένων των επαγγελμάτων αυτών.

Για την υλοποίηση της παρέμβασης θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου μεθοδολογικού, οργανωτικού και διοικητικού δικτύου με τη μορφή «Ολοκληρωμένου Συστήματος Έρευνας Αναγκών Αγοράς Εργασίας», σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων φορέων και δομών (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΠΑΕΠ, ΕΚΕΠΙΣ, ΕΣΥΕ, Παρατηρητήριο ΚτΠ, Τουρισμού, ΜΜΕ κλπ) για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων, σε συνεργασία με εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών.

Η παρέμβαση θα αναπτυχθεί από την ΠΑΕΠ Α.Ε. (Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική- Πληροφορική Α.Ε.) η οποία παύει να αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕΔ και να βρίσκεται υπό την εποπτεία του. Περιέρχεται, με νομική μορφή που θα επιλεγεί, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ
Σκοπός του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την κατάρτιση ή επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συμπληρώνει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχους την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική ανέλιξη.

Βασικές λειτουργίες του Συστήματος είναι οι ακόλουθες:
(α) η ανάπτυξη «Εθνικού Συστήματος» για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, που αφορά τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, καθώς και η υποστήριξή του από Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Το ΕΚΕΠΙΣ θα αξιοποιήσει την εμπειρία του, καθώς και τη διεθνή εμπειρία, μέσω της καλλιέργειας διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση της εν λόγω παρέμβασης,

(β) η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης «πλαισίου» προγράμματος για κάθε επαγγελματικό περίγραμμα,

(γ)η αδειοδότηση και πιστοποίηση δομών και φορέων της ΣΕΚ,

(δ) η αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαιδευτών ΣΕΚ και

(ε) η πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων  - Πιστοποίηση Προσόντων

Οι προτεινόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 από το ΕΚΕΠΙΣ είναι κατά βάση συστημικές παρεμβάσεις και έχουν ως πεδίο αναφοράς το σύνολο του εργατικού δυναμικού δηλαδή τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους ανέργους. Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι συστημικές παρεμβάσεις του ΕΚΕΠΙΣ θα έχουν ως πεδίο εφαρμογής τόσο τον Άξονα «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», όσο και τον Άξονα «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», καθώς οι δράσεις κατά την υλοποίησή τους είναι κοινές για εργαζόμενους και για ανέργους (π.χ. ένα επαγγελματικό περίγραμμα είναι κοινό για την κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων, ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής μπορεί να καταρτίζει και ανέργους και εργαζόμενους)

Όσον αφορά το διαχειριστικό πλαίσιο, το ΕΚΕΠΙΣ θα αποτελέσει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις παραπάνω δράσεις, που αφορούν συνολικά τα θέματα της πιστοποίησης στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις:
α) Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

Προτεινόμενη Δράση:
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

Ειδικότεροι Στόχοι:
• Πιστοποίηση τουλάχιστον 135 επαγγελματικών περιγραμμάτων
(Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»)

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης «συμπληρώματος» περιγράμματος που αφορά στη ΣΕΚ.
(Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»)

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 3369/ΦΕΚ171/6.7.05, Νόμος 3191/ΦΕΚ258/7.11.03 και ΚΥΑ110998/ΦΕΚ566/8.5.06) το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μέσω του ΕΚΕΠΙΣ, αναλαμβάνει την εποπτεία της διαδικασίας ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων που προτείνονται από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς η σχετική διαδικασία σχετίζεται άμεσα με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, η δράση αφορά τη δημιουργία τράπεζας επαγγελματικών περιγραμμάτων για τις ανάγκες της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ήδη, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ένα επαγγελματικό περίγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες που πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα θα αξιοποιηθούν ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη πιστοποιημένων «πλαισίων» προγραμμάτων, που θα αφορούν αποκλειστικά στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, δηλαδή θα καλύπτουν τόσο τους άνεργους, όσο και τους εργαζόμενους. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην όλη διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση.

Ειδικότερα για την περίπτωση των εργαζομένων και των ανέργων, όπου υπάρχουν για παράδειγμα απαιτήσεις για γνώσεις «αιχμής» ή/και για άμεσες και συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης «συμπληρώματος» περιγράμματος, το οποίο θα αναφέρεται μόνο στο πολύ εξειδικευμένο σκέλος του περιγράμματος. Ανάλογη δυνατότητα προβλέπεται και για το «συμπλήρωμα» προγράμματος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης «πλαισίου» προγράμματος:

συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, καθώς απαντούν κατά τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έχοντας και την αποδοχή των κοινωνικών εταίρων,

διευκολύνουν την επικοινωνία και συμπληρωματικότητα μεταξύ των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, καθώς θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή του συστήματος των «πιστωτικών μονάδων».

β)Πιστοποίηση «πλαισίου» προγράμματος ΣΕΚ

Προτεινόμενη Δράση:

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης «πλαισίου» προγράμματος που δομείται από «σπονδύλους» (modules)

Ειδικότεροι Στόχοι
α. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης «πλαισίου» προγράμματος.
(Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»)

β. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης «συμπληρώματος πλαισίων» προγραμμάτων
(Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»).

Το πλαίσιο προγράμματος θα καλύπτει το σύνολο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιπλέον, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ειδικότερα σχετικά με εργαζόμενους και ανέργους, όπου υπάρχουν απαιτήσεις για γνώσεις «αιχμής» ή και για άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης «συμπληρώματος» προγράμματος και αξιοποίησής του από τους φορείς ΣΕΚ για την υλοποίηση της κατάρτισης.
Κάθε «πλαίσιο» προγράμματος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επαγγελματικό περίγραμμα και δομείται στη λογική των σπονδύλων, ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της ΣΕΚ.

γ) Πιστοποίηση Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων - Πιστοποίηση Προσόντων

Προτεινόμενη Δράση:

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Ειδικότεροι Στόχοι για το τέλος της προγραμματικής περιόδου
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτισθέντων (εργαζόμενων – ανέργων)
(Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»)

Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα αφορά το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

Ειδικότερα για την περίπτωση των εργαζομένων, εκτιμάται ότι η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα αποτελέσει κίνητρο για την προσέλκυση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, αφού η κατάρτιση θα δομηθεί στη λογική των σπονδύλων (modules) και θα συνδεθεί με την απόδοση «πιστωτικών μονάδων», ώστε να πιστοποιείται η αποδεδειγμένη επαγγελματική επάρκεια.

H πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αφορά κοινά αποδεκτές διαδικασίες στο πλαίσιο επαγγελματικών περιγραμμάτων και υποστηρίζει:
• την κατάταξη των αποκτηθεισών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε διαβαθμισμένα επίπεδα κατάταξης επαγγελματικών προσόντων και

• τη συγκρότηση ατομικού «επαγγελματικού Portfolio» συμβάλλοντας στη συγκρισιμότητα, αναγνωρισιμότητα και συμπληρωματικότητα των πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των συστημάτων Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα αποτελέσει και τη βάση για την αναγνώριση της πρότερης μάθησης και εργασιακής εμπειρίας, ιδίως σε τεχνικά και άλλα εξειδικευμένα επαγγέλματα.

Όπως άλλωστε αναφέρεται και στο Νόμο 3191/2003 (ΕΣΣΕΕΚΑ), στο πλαίσιο του υποσυστήματος 5, το ΕΚΕΠΙΣ θα πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα - πέραν των τυπικών επαγγελματικών επιπέδων που καλύπτει ο ΟΕΕΚ- που απαιτούνται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες επαγγελματικών κλάδων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και τα οποία έχουν προκύψει μετά από συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών.

δ) Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΣΕΚ

Προτεινόμενη Δράση:
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος για τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΣΕΚ με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος συνεχούς αξιολόγησής τους

Ειδικότεροι Στόχοι
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος για τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΣΕΚ για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και την κατάρτιση ανέργων. (Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις».)

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος συνεχούς αξιολόγησης εκπαιδευτών ΣΕΚ (Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις».)

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κρίνεται αναγκαία η συνεχής ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΣΕΚ, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας για τη συνεχή αξιολόγησή τους.

Δεδομένου ότι το μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ενηλίκων θα παραμείνει ανοικτό και θα εμπλουτίζεται διαρκώς, στη Δ’ Προγραμματική Περίοδο θα συνεχιστεί η Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΣΕΚ, ενώ θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοσθεί ευέλικτη διαδικασία συνεχούς κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΣΕΚ, στη βάση του επαγγελματικού περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ΣΕΚ. Επίσης, η συνεχής αξιολόγηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΣΕΚ θα αποτελέσει νέο ζητούμενο για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο.

ε) Πιστοποίηση – Αδειοδότηση Φορέων ΣΕΚ & Εξειδικευμένων Κέντρων

Προτεινόμενη Δράση:
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας στη ΣΕΚ, μέσω της Πιστοποίησης - Αδειοδότησης Φορέων παροχής ΣΕΚ, αλλά και Εξειδικευμένων Κέντρων

Ειδικότεροι Στόχοι
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
(Εφαρμογή στην περίοδο 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»)
Θα διαμορφωθεί και θα εφαρμοστεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της Πιστοποίησης – Αδειοδότησης Φορέων παροχής ΣΕΚ, αλλά και Εξειδικευμένων Κέντρων, βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών- κατά κανόνα - κριτηρίων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, προτείνεται το θεσμικό πλαίσιο να συμπεριλάβει όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια πιστοποίησης που θα καθοριστούν με σκοπό την πιστοποίηση επιχειρήσεων για τις ανάγκες της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα διευκολυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, θα αποφευχθούν προβλήματα κατά την υλοποίηση (όπως μετακινήσεις) και κυρίως, θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε ενέργειες κατάρτισης.

στ) Πιστοποίηση και Αξιολόγηση των στελεχών ΣΥΥ

Προτεινόμενη Δράση:
Διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης των στελεχών ΣΥΥ (Εφαρμογή στο σύνολο της περιόδου 2007-2013. Αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας «Συστημικές παρεμβάσεις»)

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των στελεχών ΣΥΥ, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας για τη συνεχή αξιολόγησή τους λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το βασικό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Π., αλλά και τη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλα θεματικά πεδία, όπως η παροχή συμβουλών επιχειρηματικότητας

3.Εφαρμογή συστήματος Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης - (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού)- Σύστημα 6 ΕΣΣΕΕΚΑ

Σκοπός του Συστήματος είναι η συμβουλευτική, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η σύνδεση με την απασχόληση των εκπαιδευόμενων ή καταρτιζόμενων, των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης και κατάρτισης - Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

4. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ και σε ολοκληρωμένες δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης και ειδική στήριξη των κοινωνικοοικονομικών φορέων
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών οργανώσεων.
Η συγκεκριμένη Συστημική Παρέμβαση στοχεύει στην ενεργό εμπλοκή του συνόλου των τοπικών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων σε τομείς του ΕΚΤ για τη βελτίωση της υλοποίησης τους σε τοπικό επίπεδο.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής του Προγράμματος είναι η βάση που παρέχει για παρεμβάσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μέσω «προγραμματικής συμφωνίας», θα διαθέσει έως το 2% των πόρων του ΕΠ ΑΝΑΔ στους κοινωνικούς εταίρους, αρχικά για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητάς τους ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων ΕΚΤ και κυρίως για από κοινού δράσεις (ιδίως σχετικά με την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων), ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των οποίων θα γίνεται από τους ίδιους.

5. Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας

Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής Πύλης εξωτερικής σύζευξης (portal), στο πρότυπο της κοινοτικής πύλης EURES.

• Η Πύλη θα είναι ανοιχτή σε όλους τους φορείς που ενεργοποιούνται στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, όπως φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμια κλπ, υπό την προϋπόθεση της πιστοποίησής τους, ώστε να πληρούν ένα ελάχιστο όριο κριτηρίων ποιοτικής διασφάλισης, ιδίως σχετικά με το είδος και το αντικείμενο της προσφερόμενης εργασίας, η οποία θα πρέπει να εντάσσεται στις νόμιμες και γενικώς αποδεκτές μορφές απασχόλησης.

• Στην Πύλη θα καταγράφονται οικειοθελώς, αφενός η προσφορά του συνόλου των αναζητούντων εργασία, χωρίς καμία διάκριση εάν είναι άνεργοι, εργαζόμενοι ή άτομα εκτός αγοράς εργασίας, αφετέρου δε οι ευκαιρίες απασχόλησης από την πλευρά των επιχειρήσεων.

• Η λειτουργία της Πύλης θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω φορέων.

Η διαχείριση της Πύλης θα γίνεται από τον ΟΑΕΔ με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και του ΕΚΕΠ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η Πύλη πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο ένα (1) έτος μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αναγκαίων διοικητικών και κανονιστικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση των φορέων που θα συμμετέχουν στη δημιουργούμενη Πύλη θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι πιστοποιήσεις να αρχίσουν από το τέλος του Ιουλίου του 2008.

6. Αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών - “one-stop shops”.
Πρόκειται για την περαιτέρω αναβάθμιση και ομογενοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας σε κέντρα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (one-stop shops).

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα αναληφθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ενέργειες:
• Ενίσχυση της πελατοκεντρικής λειτουργίας των ΚΠΑ και εμπλουτισμός των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικά.

• Ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλες τις ομάδες στόχου (συνέργειες με δράσεις Άξονα 4).

• Διερεύνηση της διασύνδεσης των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας με τα ΚΕΠ.

7. Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας
Δεδομένης της αναγκαιότητας της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για την περαιτέρω μείωση της αδήλωτης εργασίας προβλέπεται μέσω ξεχωριστής Συατημικής Παρέμβασης.

8. Στήριξη του υπό σύσταση οργανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας
Στο πλαίσιο του συντονισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής προστασίας και με απώτερο στόχο την υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου και την ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων κρίνεται επιβεβλημένη η σύσταση ενός Συντονιστικού Οργάνου με αποφασιστικής σημασίας αρμοδιότητες. Ενδεικτικά, αναφέρονται ως αρμοδιότητες:

• Συντονισμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αποτίμηση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του αποκλεισμού, είτε εθνικά χρηματοδοτούμενων είτε κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενων

• Διατύπωση προτάσεων ως προς τον σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν το πεδίο της κοινωνικής προστασίας

• Μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για την κοινωνική προστασία

• Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την κοινωνική κατάσταση της χώρας

• Συντονιστική λειτουργία με αποκεντρωμένο δίκτυο για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

• Διαβούλευση πριν την υποβολή των Εθνικών Εκθέσεων Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• Διατύπωση γνώμης επί θεμάτων κοινωνικής πολιτικής

• Έγκαιρος εντοπισμός και στόχευση των ομάδων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό με την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων πολιτικής

• Συστηματική έρευνα για καλές πρακτικές με σκοπό να εντοπιστούν οι φορείς και τα προγράμματα που παράγουν καλύτερα αποτελέσματα

• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων

• Μελέτη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών μεταβιβάσεων.

9. Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
Κρίνεται σημαντική η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και ειδικότερα των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και στην ένταξη ατόμων ευάλωτων ομάδων στην απασχόληση (όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, ΑμεΑ, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας κλπ), συμπληρώνοντας τις βασικές πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης με νέα κοιτάσματα εργασίας και υποστηρίζοντας την κοινωνική – οικονομική πολιτική.

Στη συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνονται:
• η εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, φορολογικού και διοικητικού πλαισίου για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα

• Προσδιορισμός κριτηρίων καθορισμού των κοινωνικών επιχειρήσεων

• Έλεγχος κοινωνικών επιχειρήσεων

• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

• Δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων με δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και ΟΤΑ

• Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάθεσης υπηρεσιών από φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

10. Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου με σκοπό την προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Προβλέπεται η εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για την προώθηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» στη βάση της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών στον τελικό αποδέκτη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μέσω της συστημικής παρέμβασης, προβλέπεται η εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για την προώθηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο του OP HRD προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή από 01/09/2008 έως 31/12/2010 της ανωτέρω δράσης που θα στοχεύει αποκλειστικά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων.

Η μελέτη του προαναφερόμενου πλαισίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008, βάσει του σχετικού προγράμματος δράσης, ενώ θα απαιτηθεί επαρκές χρονικό διάστημα για τη μελέτη, οργάνωση, λειτουργία, δοκιμή και την πλήρη εφαρμογή του από 01/01/2011.

11. Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και επέκτασης του ρόλου του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ, ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου:

• συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων σε τομείς που σχετίζονται με τα Άτομα με Αναπηρία,

• εισήγηση μέτρων, πολιτικών και προγραμμάτων στους αρμόδιους φορείς,

• επιστημονική υποστήριξη Δημόσιου Τομέα, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ιδιωτικού Τομέα καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν στα ΑμεΑ,

• δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για δράσεις, έργα, στατιστικά στοιχεία και δείκτες που αφορούν στα ΑμεΑ,

• μεταφορά τεχνογνωσίας και διάδοση βέλτιστων πρακτικών,

• καταγραφή των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε ανάλογα θέματα, • έκδοση εντύπων και άλλων συναφών μέσων προβολής και ενημέρωσης,

• διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις συναφείς με τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου.

3. Περιφερειακή διαφοροποίηση της στρατηγικής - Δείκτες
Η διαφοροποίηση της στρατηγικής του Άξονα «Συστημικές Παρεμβάσεις» σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή:

• Άξονας Συστημικών Παρεμβάσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

• Άξονας Συστημικών Παρεμβάσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

• Άξονας Συστημικών Παρεμβάσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

δεν είναι δυνατή, καθώς οι Συστημικές Παρεμβάσεις θα αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η χρηματοδοτική κατανομή ακολουθεί τη διάκριση σε τρεις τύπους Περιφερειών.

Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.