Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Εργαζόμενοι / Αυτοαπασχολούμενοι

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»

1.Βασικά στοιχεία αναπτυξιακής στρατηγικής
Στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο που διαμορφώνει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και η γνώση ως στοιχείο της εργασίας αποτελούν τον κινητήριο μοχλό ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου ανάπτυξης. Μέσω αυτού, αναβαθμίζεται ο ρόλος του εργαζόμενου, που αποκτά την ικανότητα να χειρίζεται σωστά την πληροφόρηση μέσα σε μία διαρκή μαθησιακή διαδικασία που συνεχώς ανανεώνεται. Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η δια βίου μάθηση συνιστούν βασικούς παράγοντες για την κοινωνική και οικονομική διαβίωση των ατόμων στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική διαδικασία αναδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης.

Νέες μορφές εργασίας, όπως η τηλε-εργασία, επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο σύνολο της επικράτειας μίας χώρας, διευκολύνοντας μία «εικονική» κινητικότητα που εκτιμάται ότι εμποδίζει την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και ερήμωση αγροτικών περιοχών, καθώς και τη «διαρροή» ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων. Η εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων, μεθόδων και καινοτόμων τεχνικών στις διαδικασίες και στο περιβάλλον παραγωγής αναδιατάσσουν τα οργανωτικά σχήματα των επιχειρήσεων, τροποποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τη σύνθεση και το περιεχόμενο των εργασιακών καθηκόντων. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής και να χρησιμοποιήσουν θετικά την κοινωνία της πληροφορίας, ώστε να βελτιώνουν συνεχώς την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους.

Το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης, οι ουσιαστικές δεξιότητες σε ΤΠΕ και η επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα αποτελούν τα ιδανικά προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), προωθούνται μεταξύ άλλων η βελτίωση των ποιοτικών προτύπων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η καλύτερη πρόσβαση και η βελτίωση του προσδιορισμού και της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και οι νέες μορφές εργασίας.

Στους διαρθρωτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επεξηγούν την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα έρχεται να προστεθεί και η συγκριτική υστέρηση της χώρας σε ό,τι αφορά τη δια βίου μάθηση, η οποία εκφράζεται ποσοτικά μέσω του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού σε ενέργειες δια βίου μάθησης και ποιοτικά μέσω της επί μακρόν διαπιστωμένης έλλειψης επάρκειας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις αυξημένες ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονομίας. Παρά τους σημαντικούς πόρους που έχουν διατεθεί στο πλαίσιο τριών Προγραμματικών Περιόδων, το βασικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να παράγει αποφοίτους των οποίων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συχνά βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η σύνδεση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση παραμένουν ακόμα σε πρώιμο επίπεδο, παρά τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας του ΕΣΣΕΕΚΑ, ενώ η ποιότητα, η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των υλοποιούμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν αμφισβητηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη του καταλυτικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα δια βίου μάθησης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη μιας ισχυρής «μαθησιακής κουλτούρας», αντίστοιχης εκείνης που έχουν επιτύχει άλλα Κράτη – Μέλη (Ιρλανδία, Δανία κλπ.) πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο και πρωταρχικό στόχο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προς την κατεύθυνση επίτευξης αυτού του στόχου απαραίτητη κρίνεται η συναίνεση και η άμεση και ενεργός συμμετοχή και συμβολή των κοινωνικών εταίρων (επιπλέον αυτής που ήδη έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΣΕΕΚΑ) στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να πάψουν να θεωρούνται μη ελκυστικά και αναποτελεσματικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση δράσεων δια βίου μάθησης που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις πρακτικές δυσκολίες που δημιουργούνται, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η αξία ή/και η ανάγκη της δια βίου κατάρτισης έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές. Με την υλοποίηση δράσεων, όπως η ανάπτυξη του θεσμού του job rotation για την προσωρινή υποκατάσταση του καταρτιζόμενου προσωπικού από κατάλληλα εκπαιδευμένους ανέργους, επιδιώκεται από τη μία πλευρά η κατάρτιση να μην οδηγεί σε διατάραξη της λειτουργίας της επιχείρησης και από την άλλη ο προς κατάρτιση εργαζόμενος να μην αισθάνεται ότι η εργασία του απειλείται λόγω της προσωρινής απομάκρυνσής του από τον εργασιακό χώρο.

Χρήσιμη επίσης εκτιμάται ότι θα είναι η περαιτέρω συμβολή των κοινωνικών εταίρων στη διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών και των τάσεων της αγοράς εργασίας, καθώς και στη γενικότερη διαχείριση των αλλαγών στον εργασιακό χώρο, έτσι όπως αυτές προδιαγράφονται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και των πολιτικών αντιμετώπισής τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αναγκών και την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς εργασίας, πρόοδος έχει σημειωθεί κατά την διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, κυρίως μέσω σχετικών μελετών του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΠΑΕΠ Α.Ε.), τα αποτελέσματα όμως υπολείπονται του επιθυμητού. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταβολών στην οικονομική δραστηριότητα, τις επιδιωκόμενες βελτιώσεις στο εργασιακό περιβάλλον, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκτιμάται ότι έχουν συντελεστεί σημαντικά βήματα προόδου. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων, αλλά και η άμεση συμμετοχή τους σε ορισμένες από αυτές (π.χ. θετική διαχείριση οικονομικών αλλαγών) θεωρείται ως καταλυτική και αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες της αναπτυξιακής φιλοσοφίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος γενικά και των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3 ειδικότερα.

Σε αυτή την κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει η δημιουργία μιας εξειδικευμένης δομής για την προώθηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδίως στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας (96%) . Το ρόλο αυτό θα αναλάβει η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., η οποία παύει να αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕΔ και να βρίσκεται υπό την εποπτεία του. Περιέρχεται με νομική μορφή που θα επιλεγεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., με την αναγκαία προσαρμογή και στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, επιλέχθηκε να αναλάβει αυτό το ρόλο λόγω:

- της συσσωρευμένης και πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας της σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης
- της πανελλαδικής εμβέλειας της δραστηριότητάς της λόγω της διασποράς των δομών της σε όλη τη χώρα και
- της άμεσης σύνδεσής της με τους κοινωνικούς εταίρους (εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων στο Δ.Σ.).

Απώτερος σκοπός της δομής αυτής θα είναι η επιτάχυνση της προσαρμογής των προαναφερομένων επιχειρήσεων στις ραγδαία εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς, μέσω της παροχής υπηρεσιών στη βάση της ισότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας απέναντι σε όλους τους δυνητικούς πελάτες και της οικοδόμησης των δράσεων επί της αξιολόγησης προηγούμενων παρεμβάσεων και της ενσωμάτωσης των καλών πρακτικών.

Για την υλοποίηση των δράσεων της δομής θα αναπτυχθεί στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, βασισμένο στην προσέγγιση της διοίκησης μέσα από τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (Management in Partnership), η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω της συνεχούς διαβούλευσης για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων.

Οι λειτουργίες της δομής θα επικεντρωθούν στα εξής:

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε θέματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού.

 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης τέτοιων υπηρεσιών σε τρίτους (όπως επαγγελματικά σωματεία, κλαδικούς φορείς κλπ).

 Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω της προώθησης δικτυώσεων σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο με άλλους οργανισμούς και μικρές επιχειρήσεις.

 Ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο με φορείς σχεδιασμού και ανάθεσης προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαγνωσμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

 Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης στις επιχειρήσεις για θέματα που άπτονται της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 Δράσεις δημοσιότητας και ανάπτυξης θετικού πνεύματος αναφορικά με θέματα κατάρτισης και γενικότερα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μέσω συνεργασιών με κοινωνικο-οικονομικούς και άλλους φορείς.

Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός της εξειδικευμένης δομής θα στοχεύει:

 Στην εξατομικευμένη υποστήριξη μέσω δικτυώσεων των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

 Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως σε θέματα οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως χρήση ΤΠΕ και ξένων γλωσσών, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ομαδικότητας κ.α.

 Στην προώθηση ευέλικτων μορφών κατάρτισης (μεταξύ άλλων και τηλε-κατάρτιση), οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων

 Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των εργοδοτών, της καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας και της ενθάρρυνσης της καινοτομίας σε επίπεδο θέσης εργασίας

 Στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης βάσει των συγκεκριμένων αναγκών της κάθε επιχείρησης.

Ιδιαίτερα σημαντική για το Πρόγραμμα θα είναι η εξ αρχής εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεννόησης, συμπληρωματικότητας και συνέργειας με τα άλλα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ που θα συνδιαμορφώσουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επόμενης προγραμματικής περιόδου, τα Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» 2007-2013.

Σημαντική παράμετρο για τον καθορισμό τόσο των Ειδικών Στόχων όσο και των επιμέρους παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας αποτελεί το γεγονός ότι, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, η συντριπτική πλειονότητα των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε ό,τι αφορά εργαζομένους και επιχειρήσεις όσο και σε ό,τι αφορά ανέργους, συγκεντρώνονται στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αντίθετα με τις προηγούμενες περιόδους, όπου σχετικές παρεμβάσεις είχαν συμπεριληφθεί και σε άλλα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στα ΠΕΠ. Ως αποτέλεσμα, οι Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος καλούνται πλέον, μεταξύ άλλων, να καλύψουν και πολύ σημαντικές, ποσοτικά και ποιοτικά, δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και δια βίου μάθησης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων σε καίριους τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (κατάρτιση σε θέματα μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολιτισμικού περιβάλλοντος κλπ) που κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα». Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις και καθιστά απαραίτητη τη διαμόρφωση τομεακά και κλαδικά εξειδικευμένων παρεμβάσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων τομέων και κλάδων, πράγμα που με τη σειρά του απαιτεί τη έγκαιρη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού συνέργειας με τις σχετικές παρεμβάσεις που προβλέπονται κυρίως στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013», αλλά και σε άλλα Τομεακά ή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ.

Μια δεύτερη πολύ σημαντική παράμετρος για τον καθορισμό τόσο των Ειδικών Στόχων όσο και των επιμέρους παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί η διαπιστωμένη ανάγκη ποιοτικής βελτίωσης των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τους. Προς το σκοπό αυτό έχει ήδη ανατεθεί ένας αριθμός εξειδικευμένων θεματικών μελετών, ενώ προβλέπονται επίσης η συνολική επανεξέταση του εφαρμοστικού πλαισίου των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (για την καταλληλότητα του οποίου, όπως ίσχυσε κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις) και η διεύρυνση των δράσεων αυτών ώστε να συμπεριλάβουν και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (που επίσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις εγχώριας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας). Κυρίως όμως, έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη της σημασίας και στην ποιοτική αναβάθμιση και πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στην ενσωμάτωση σε αυτά των σύγχρονων ΤΠΕ και της διάστασης της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, στην πραγματική αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης κλπ., ώστε τα εν λόγω προγράμματα να μην αποτελούν, όπως συνέβη στο παρελθόν, έμμεση επιδότηση επιχειρήσεων, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.