Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Άνεργοι

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»

 

Βασικά στοιχεία αναπτυξιακής στρατηγικής

Οι Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2 και 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των κατηγοριών ανέργων και στην προσέλκυση και διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τοπικού χαρακτήρα σχεδίων προώθησης της απασχόλησης για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στις περιφερειακές αγορές εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των ανέργων από ειδικές κοινωνικές ομάδες (άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας ή από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού), που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται αναφορικά με τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα συνεχιζόμενα στερεότυπα του φύλου ως προς διάφορα επαγγέλματα αποτελούν τροχοπέδη για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την πλήρη κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Η δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση επιτείνεται από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεσμεύουν τη γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας και τη συμμετοχή της στη δια βίου μάθηση. Οι ανισότητες ως προς τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτυπώνονται και στα στατιστικά στοιχεία, αφού οι άνεργες γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου των ανέργων και αποτελούν μόνο το 40% του εργατικού δυναμικού (ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2006). Παρά την ευνοϊκή μεταβολή στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών από το 2001 και μετά (κατά περίπου 1% ετησίως), το ποσοστό της ανεργίας τους παραμένει σχεδόν διπλάσιο των ανδρών και σταθερά περίπου 1½ φορά μεγαλύτερο του συνολικού ποσοστού ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά τη διαχρονικά υψηλή ανεργία των νέων, τα κύρια αίτια εντοπίζονται αφενός στην αναντιστοιχία μεταξύ των αποκτηθέντων από το βασικό εκπαιδευτικό σύστημα τυπικών προσόντων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και αφετέρου στη δεδομένη έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Επιπλέον, στην Ελλάδα εμφανίζεται και το ιδιαίτερο φαινόμενο της χαμηλής απορρόφησης στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων που έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο ειδίκευσης από εκείνα που ζητούνται από τις επιχειρήσεις. Έτσι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, υψηλά επίπεδα ανεργίας εντοπίζονται στους ανειδίκευτους νέους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης, στους αποφοίτους της μέσης τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και στους πτυχιούχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των ΤΠΕ συνιστά έναν περαιτέρω απαγορευτικό παράγοντα για τους «εκτός των τειχών» της αγοράς εργασίας (άνεργοι νέοι, γυναίκες κλπ), ενώ οδηγεί στην ταχεία απαξίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων και στον ουσιαστικό εργασιακό αποκλεισμό ομάδων, όπως οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι μακροχρόνια άνεργοι, κάποιοι από τους οποίους, έως πρόσφατα, εθεωρούντο ως καλά εφοδιασμένοι. Στα νέα αυτά δεδομένα, όπου το άτομο ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξει αντικείμενο απασχόλησης μία ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, καθίσταται κεφαλαιώδους σημασίας η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος δια βίου μάθησης, που θα βασίζεται σε έγκαιρη και τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών, αλλά και των τάσεων της αγοράς εργασίας και θα κατευθύνει τον άνεργο, μέσω μιας πλήρως εξατομικευμένης προσέγγισης, προς τις ενέργειες εκείνες που θα του παράσχουν τη βέλτιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006, πολλά και σημαντικά βήματα έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση, με τη δημιουργία και τη στελέχωση του δικτύου των ΚΠΑ-ΔΥΑ του ΟΑΕΔ, τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων κλπ, ενώ υλοποιήθηκαν και σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ, Stage, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων κλπ). Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία καλούνται να δομηθούν οι παρεμβάσεις των Αξόνων 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα και οι συστημικές αδυναμίες και να επέλθει η απαραίτητη βελτίωση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.

Σχετικά με την ποιοτική βελτίωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τους, έχουν ανατεθεί θεματικές μελέτες που αποσκοπούν, αφενός, στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μιας σειράς σημαντικών δράσεων του Προγράμματος με βάση την Ελληνική και διεθνή εμπειρία, αφετέρου, στη διερεύνηση, ενσωμάτωση και εξειδίκευση των νέων, καινοτόμων δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην ίδια κατεύθυνση της ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών, έμφαση επίσης θα δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση και πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ και της διάστασης της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα και την αποφυγή του θεματικού κατακερματισμού των παρεμβάσεων.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, θα επιδιωχθούν βελτιώσεις στο θεσμικό και εφαρμοστικό πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που αναμένεται ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά τις δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ορθολογική τομεακή και κλαδική στόχευση των παρεμβάσεων και στον καλύτερο συσχετισμό των ατομικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων ανέργων με τις απαιτήσεις της εκάστοτε προσφερόμενης θέσης απασχόλησης ή εργασιακής εμπειρίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό ποσοστό διατήρησης των θέσεων απασχόλησης από τους ωφελούμενους μετά το πέρας της παρέμβασης. Παράλληλα, στις δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας θα εξετασθεί η σκοπιμότητα υλοποίησης συνδυασμένων παρεμβάσεων, έτσι ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να ενισχύεται, κατά προτίμηση ακριβώς πριν από τη δημιουργία της νέας επιχείρησης από συνοδευτικές ενέργειες όπως, ενδεικτικά, πιλοτικά σχολεία επιχειρηματικότητας και ειδικά στοχευμένες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης στο αντικείμενο δραστηριοποίησής του, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πνεύμα βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα επανεξετασθεί το εφαρμοστικό πλαίσιο των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, έτσι ώστε τα σχετικά προγράμματα να αποτελούν, ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά θα εξετασθεί ή/και θα επιδιωχθεί η αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής των καταρτιζόμενων ανέργων, ώστε να επιλέγονται άτομα που όντως αναζητούν εργασία, η συνάρτηση του μέγιστου αριθμού προγραμμάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας άνεργος σε κάποια καθορισμένη χρονική περίοδο με την αποδοχή εκ μέρους του θέσεων εργασίας που του προσφέρονται, η ανάδειξη της σημασίας της πρακτικής άσκησης και της τοποθέτησης των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού μετέπειτα απασχόλησής τους από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η πριμοδότηση των φορέων παροχής επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με την επιτυχία τους στην προώθηση στην απασχόληση των ανέργων που κατήρτισαν και κυρίως η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την κατάρτιση.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.