Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

 

1. Βασικά στοιχεία αναπτυξιακής στρατηγικής
Στα πλαίσια των στόχων για ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική δικαιοσύνη, η προσπάθεια για την επίτευξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής συνοχής συμβαδίζει και ενισχύει την προσπάθεια για οικονομική μεγέθυνση-ανταγωνιστικότητα-καινοτομία. Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή αποτελούν τόσο συνέπειες, όσο και προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η αντιμετώπιση του δυναμικού και πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του κοινωνικού αποκλεισμού και οι αντίστοιχες πολιτικές κοινωνικής ένταξης ενσωματώνουν ένα ανάλογο πλέγμα πολυδιάστατων δράσεων και παρεμβάσεων με επωφελούμενες ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συγκεκριμένες πολιτικές εντάσσονται στο στρατηγικό στόχο της κοινωνικής συνοχής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000, ανέδειξε την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της φτώχειας, μαζί με τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, σε κεντρικά στοιχεία του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και σε θεμελιώδεις στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Τα παραπάνω αποτελούν και τους τρεις κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του ευ¬ρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στo πλαίσιο αυτό, η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας, η οποία θα συνοδεύεται από την αύξηση της απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή.

Σε εθνικό επίπεδο η στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη σήμερα απεικονίζεται στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η οποία περιλαμβάνει τα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΔΕΝ) 2006-2008 , της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για τις Συντάξεις (ΕΕΣΣ) 2006-2008 και της Εθνικής Έκθεσης για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα 2006-2008.

Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τους στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού και την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008. Είναι σαφές ότι για τη χάραξη μιας συνεκτικής, πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία απαιτείται αφενός ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των δράσεων και των υπηρεσιών που αφορούν στην εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία και αφετέρου η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σε αυτά τα δεδομένα, οι Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2 και 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.


2. Ειδικοί Στόχοι

Με βάση τα ανωτέρω, ως Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 4.1, 4.2 και 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» αναδεικνύονται οι ακόλουθοι:

1. Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ)

2. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας

3. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας.


3. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων

Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Στόχος 1)

Η παρέμβαση αφορά την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ΑμεΑ, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργοι, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ομάδες με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια κλπ) ανά κατηγορία ομάδας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το Ν.3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλ¬λων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γε¬νετήσιου προσανατολισμού» και ιδίως με το άρθρου 18, ενσωματώθηκαν 2 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων ανεξάρτη¬τα από τη φυλετική ή και εθνοτική καταγωγή τους (2000/43/ΕΚ) και την καταπολέμη¬ση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης (2000/78/ΕΚ).

Οι προτεινόμενες ενδεικτικές δράσεις εκτιμάται ότι παρουσιάζουν σαφή συμβατότητα με την εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών.

Δράση 1: Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων
(α) Μετανάστες

Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει πλέον στοιχεία πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπου η παρουσία εργαζομένων από τις άλλες Βαλκανικές χώρες, την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αλλά από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι σημαντική.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επίτευξη του στόχου της πλήρους κοινωνικής έντα-ξης των μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν και εργάζονται στην Ελλάδα, απαιτούνται συ-ντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες προκείμενου να αρθούν τα εμπόδια που έμμεσα ευθύνονται για την δυσχερή προσβασιμότητα τους σε ορισμέ¬να αγαθά και υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη της ομάδας αυτής αποτελεί η υπαγωγή και η διατήρησή της σε επίσημο καθε¬στώς διαμονής.

Για την προώθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας θα υλοποιηθούν ενδεικτικά:

• Συνοδευτικά μέτρα, που αφορούν ίδρυση υπηρεσιών υποδοχής, παροχή πληροφόρησης-ενημέρωσης, παροχή Σ.Υ.Υ.

• Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

• Πιστοποίηση αποκτηθεισών γνώσεων

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως η υιοθέτη¬ση προγραμμάτων ευρείας ενημέρωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού σε θέματα υγείας και υγιεινής, η καταπολέμηση των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού στους χώρους παροχής ιατρικών υπηρε¬σιών, η δημιουργία και διανομή μεταφρασμένων εντύπων στις βασικές γλώσσες των μεταναστών της, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους βασικούς όρους για την καλύ¬τερη συνεννόηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του μετανάστη.

Η Διαχειριστική Αρχή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα συμμετοχής και των μεταναστών, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής του mainstreaming, στην υλοποίηση της Δράσης 1 των ενδεικτικών παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3 «Πιστοποίηση πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας», μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή του Συστήματος Σ5 «Πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων» του ΕΣΣΕΕΚΑ.

(β) ΑμεΑ
Για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία προτείνονται ενδεικτικά:

• Ενίσχυση των ΔΥΑ για την επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ, μέσω της ανάπτυξης δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης

• Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης για ΑμεΑ. Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην επαγγελματική κατάρτιση. Πιλοτική εφαρμογή των δράσεων.

• Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών απασχόλησης ΑμεΑ

• Ενίσχυση της υποστηριζόμενης απασχόλησης ΑμεΑ

• Υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των οικογενειών των ΑμεΑ για την καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων

• Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ). Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση, με δευτερεύουσες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το υφιστάμενο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού. Οι Σ.Υ.Δ. στοχεύουν στην υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή των ατόμων με αναπηρία, στη μέριμνα για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, στη ψυχαγωγία και συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η παρέμβαση αυτή διέπεται από θεσμικό πλαίσιο – Κοινή Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 74, τεύχος Β/27-1-2007. Οι δαπάνες λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους από εθνικούς ή ίδιους πόρους.

(γ) Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν Τσιγγάνους (ROMA) και Έλληνες Μουσουλμάνους. Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους το ΕΠ ΑΝΑΔ θα αναλάβει την υλοποίηση του τομέα της απασχόλησης, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χαρακτήρα εθνικού σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει ενδεικτικά τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

• Στεγαστική αποκατάσταση (κάλυψη των αναγκών στέγασης πληθυσμού που διαβιεί υπό συνθήκες εξαθλίωσης, βελτίωση υφισταμένων οικισμών με έργα υποδομών)

• Εκπαίδευση (ένταξη στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών)

• Προκατάρτιση – κατάρτιση

• Προώθηση της απασχόλησης και κύρια της αυταπασχόλησης

• Συμβουλευτική υποστήριξη οικογένειας

• Ευαισθητοποίηση

(δ) Μακροχρόνια άνεργοι
Για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (που συνήθως περιλαμβάνει άνεργους άνω των 50 ετών, απόφοιτους δημοτικού ή άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα, μετα¬νάστες κλπ). εκτιμάται ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιπροσωπεύει μια προοδευτική διαδικασία περιθωριοποίησης, που συνεπάγεται όχι μόνο οικονομικά προβλήματα αλλά και διάφορες μορφές κοινωνικών και πολιτιστικών μειονεκτημάτων.

Για τους μακροχρόνια άνεργους μέσω του Άξονα 4 του προτεινόμενου προγράμματος θα παρασχεθεί το σύνολο των προκαταρκτικών ενεργειών για την κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους, δηλαδή ενδεικτικά ενέργειες:

• προκατάρτισης

• συμβουλευτικής και

• υποστήριξης των άμεσα ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Στόχος είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων που βιώνουν οι μακροχρόνια άνεργοι στο κοινωνικό και το εργασιακό πεδίο, καθώς και η ενεργοποίησή τους για τη κοινωνική και εργασιακή επανένταξη.

(ε) Για όλες τις λοιπές ομάδες, όπως παλιννοστούντες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια κ.λπ, θα υπάρξει οριζόντια δέσμη ενεργειών, όπως ενδεικτικά ψυχολογική και νομική υποστήριξη, κοινωνική ενδυνάμωση και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Οι σχετικές δράσεις κατάρτισης, και προώθησης στην απασχόληση θα είναι στοχευμένες, εξυπηρετώντας ανάγκες και προβλήματα των ομάδων. Στόχος η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της αποδοτικότητας των υλοποιούμενων ενεργειών.

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που αφορούν τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ανωτέρω ομάδων θα υποστηριχθούν από το Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος.


Δράση 2: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση για άτομα προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες

Η δράση αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την αμερόληπτη αντιμετώπιση ατόμων που υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσληψη και την επαγγελματική τους εξέλιξη (mentoring εργοδοτών και εργαζομένων, ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων). Ομοίως, οι ως άνω ενέργειες στοχεύουν να ενισχύσουν την αποδοχή των ατόμων αυτών από τους άλλους εργαζόμενους.

Για την υλοποίηση της δράσης θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες:
• Εξειδικευμένες δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

• Ενίσχυση σχεδίων στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο επαγγελματικό περιβάλλον.

• Δημιουργία εθνικού φόρουμ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο επαγγελματικό περιβάλλον (ή ενίσχυση υπάρχοντος αντίστοιχου θεσμού) και αξιοποίηση των στοιχείων που θα διατίθενται από την ΠΑΕΠ ΑΕ

• Ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών αρωγής ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


Δράση 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Για την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Για την υλοποίηση της παρέμβασης θα εφαρμοσθούν ενδεικτικά:
• Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

• Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης περιοχής και συνδυάζουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του συγκεκριμένου πληθυσμού με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

• Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από υπάρχοντα και δημιουργούμενα σχήματα του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

• Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συμβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση – ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με εργασιακά περιβάλλοντα. Δικτύωση φορέων που παρέχουν συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

• Ανάπτυξη Δικτυώσεων και Συμπράξεων Κατηγορία Παρεμβάσεων 2: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2)

Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

• Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας

• Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999

• Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Θα πρέπει, ακόμα, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα ή του λεγόμενου τρίτου τομέα οικονομικής δραστηριότητας (αναπτυξιακές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, επιχειρήσεις πα¬ροχής εκ του σύνεγγυς υπηρεσιών), που εί¬ναι δύσκολο, λόγω του κοινωνικού χαρακτή¬ρα των δραστηριοτήτων τους, να λειτουρ¬γήσουν ανταποδοτικά χωρίς επιχορήγηση. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη μορφή της επι¬δότησης της απασχόλησης ειδικών κατηγο¬ριών ανέργων, που είναι δύσκολο να απορροφηθούν από τη λοιπή αγορά εργασίας (Γνώμη της Ο.Κ.Ε. για την "Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Aθήνα, 30 Αυγούστου 2006).


Κατηγορία Παρεμβάσεων 3: Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας (Στόχος 3)

Με την ολοκλήρωση του θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της σχετικής συστημικής παρέμβασης και μέχρι 31/12/2010, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών τύπου «Βοήθεια στο Σπίτι» που προσφέρονται μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων.

Από 01/01/2011, η συγχρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» θα λήξει. Συγχρόνως, το βιώσιμο σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της σχετικής συστημικής παρέμβασης, θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αναλάβει την υποχρέωση της παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι».


4. Αναμενόμενες επιπτώσεις

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις των Αξόνων 4.1, 4.2, 4.3 είναι τα ακόλουθα:

1. Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό

2. Η πρόληψη του κινδύνου κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού για κατηγορίες ατόμων που προέρχονται ή μεταπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

3. Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στον κοινωνικό και εργασιακό πεδίο

4. Η άμβλυνση της κατάστασης φτώχειας σε στοχευμένες κατηγορίες ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

5. Η αναβάθμιση της συμμετοχής των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στο σχεδιασμό, τη παρακολούθηση και την εφαρμογή των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης

6. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελούμενων.


5. Στόχευση σε όρους ομάδων-στόχων/δικαιούχων/τομέων/περιοχών/ ειδικών εδαφικών μονάδων

Οι ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις του Άξονα μπορούν να συστηματοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

• Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που συμμετέχουν στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης

• Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού συγκεκριμένων περιοχών στο πλαίσιο της ανάπτυξης τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης

• Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που συμμετέχουν στις οριζόντιες δράσεις ενδυνάμωσης-εμψύχωσης και στήριξης

• Οικογένειες και άτομα (ηλικιωμένοι – παιδιά) σε κατάσταση φτώχειας

• Άτομα με αναπηρίες που συμμετέχουν σε στοχευμένες δράσεις υποστήριξης της εργασιακής ένταξης

• Εργοδότες και εργαζόμενοι, στους οποίους απευθύνονται οι δράσεις καταπολέμησης των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας

• Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που εντάσσονται σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας

• Εργαζόμενοι σε δομές στήριξης της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σε ΜΚΟ και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.


6. Ζητήματα Εφαρμογής

• Ωρίμανση των διαδικασιών που αφορούν στη θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση του Οργανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας, Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την κοινωνική υποστήριξη και ένταξη των Τσιγγάνων

• Ολοκλήρωση του θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας


7. Κρατικές Ενισχύσεις

Στον παρόντα Θεματικό Άξονα θα γίνει χρήση ενισχύσεων με βάση το νέο γενικό απαλλακτικό κανονισμό για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


8. Λοιπά ειδικά ζητήματα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, Διαχωρισμός πράξεων επιλέξιμων δυνάμει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ)

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» δεν θα γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας (σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 2 του ΓΚ).


9. Περιφερειακή διαφοροποίηση της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 4.1, 4.2 και 4.3 – Δείκτες


Άξονας 4.1: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Ο Άξονας 4.1 περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Λαμβάνοντας υπόψη την Περιφερειακή Στρατηγική του Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 2007-2013 ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις Πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και Ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες δύναται να δοθεί σε Περιφέρειες εκ των ανωτέρω με εξαιρετικά αρνητικά μεγέθη φτώχειας και σημαντικά προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης (π.χ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης), καθώς και σε περιφέρειες που παρουσιάζουν επικινδυνότητα σε θέματα διόγκωσης της φτώχειας (Περιφέρεια Πελοποννήσου).

Αντίστοιχα σε περιφέρειες που δεν υπάρχουν σε τέτοιο μέγεθος προβλήματα ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, όπως για παράδειγμα η Περιφέρεια Κρήτης, μπορεί να δοθεί περισσότερη έμφαση σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική οικονομία και απαιτούν σε ένα βαθμό μια ωριμότητα σε συνεταιριστικού τύπου δράσεις.

Τα έργα που αφορούν τη Δράση 4: Δράσεις στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας, του Άξονα 4.1 (Δομές Βοήθεια στο Σπίτι) έχουν σαφώς μια διαπεριφερειακή διάσταση που υπαγορεύει η κοινωνική τους αναγκαιότητα. Όμως, στην υλοποίηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η ιδιαιτερότητα των ανωτέρω Περιφερειών (επικέντρωση σε περιφέρειες με πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών-έμμεσα ωφελουμένων από τη δράση, όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα, καθώς και σε Περιφέρειες με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά απομόνωσης, όπως η Ήπειρος κλπ)

Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες
Για την παρακολούθηση των δράσεων του Άξονα 4.1 πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες αποτελέσματος και εκροών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.